BHP EXPERT
BHP dla firm, Szkolenia BHP
 
             e-mail:

biuro@bhpexpert.com.pl

Świadczymy usługi w zakresie:

 • Stała obsługa BHP,
 • Szkolenia BHP,
 • Szkolenia Ochrony PPOŻ,
 • Opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego,
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • Kontrola stanu BHP i PPOŻ,
 • Opracowywanie instrukcji BHP,
 • Doradztwo w zakresie przepisów BHP i PPOŻ,
 • Inne zadania służby BHP.


Dzisiaj jest:
Piątek, Listopad 16, 2018 

 

Obsługa BHP Warszawa - szkolenia bhp, przeglądy bhp.


BHP EXPERT jest firmą szkoleniowo-doradczą z zakresu BHP oraz Ochrony PPOŻ.
 

Usługi takie jak szkolenia BHP świadczymy w województwie mazowieckim (Warszawa, Radzymin, Wołomin, Pruszków).

Nasi specjaliści posiadają kilkuletnie doświadczenie z zakresu nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz prawa pracy. 
Proponujemy Państwu współpracę opartą na zasadach outsourcingu, czyli na korzystaniu z usług zewnętrznej firmy.

Nasza polityka cenowa pozwala dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb
i oczekiwań klienta.
   

W ramach współpracy oferujemy Państwu:

 1.   Szkolenia wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

      (Instruktaż ogólny) - województwo mazowieckie (Warszawa).

 2.   Szkolenia okresowe z zakresu BHP (kursy okresowe BHP):

 • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
 • dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • dla pracowników na stanowiskach robotniczych.
 3.    Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 4.    Opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach
        pracy.

 5.    Sporządzenie dokumentacji powypadkowej z wypadku przy pracy  
        /zrównanych z wypadkami przy pracy.

 6.    Sporządzenie karty wypadku w drodze do i z pracy.
  
 7.    Przeprowadzanie przeglądów z zakresu BHP i PPOŻ pomieszczeń i
        stanowisk pracy
wraz z przedstawieniem raportu z wnioskami
        profilaktycznymi.
  
 8.    Opracowywanie i opiniowanie ogólnych i stanowiskowych instrukcji BHP.

 9.    Doradztwo w zakresie organizowania bezpiecznych i higienicznych
        warunków pracy.

10.   Nadzór BHP i PPOŻ w ramach stałej obsługi.

Zapraszamy na szkolenia bhp Warszawa (kursy bhp w Warszawie).

WAŻNE: Zgodnie z Art. 2373. § 2. Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany zapewnić szkolenia BHP Warszawa pracownika przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.


Zmiany w przepisach BHP i Ochrony PPOŻ.:     


01-03-2011:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. 
Od dnia 3 marca 2011r. obowiązuje Rozporządzenie z Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.  w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 16 lutego 2011 r.)  

22-11-2010
:
Rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy 

Od dnia 22 listopada 2010r. obowiązuje Rozporządzenie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 218 Poz.1440).

Zgodnie z tym rozporządzeniem od 1 stycznia 2011r. statystyczną kartę wypadku należy wypełniać według wzoru podanego w rozporządzeniu.
 
04-08-2011: Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dnia 4 sierpnia 2011 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 173, poz. 1034) uległa zmianie definicja pomieszczeń higienicznosanitarnych.

Przez "pomieszczenie higienicznosanitarne” — rozumie się szatnie, umywalnie, pomieszczenia z  natryskami, ustępy, jadalnie z  wyjątkiem stołówek, pomieszczenia do wypoczynku, pomieszczenia do ogrzewania się pracowników oraz pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. W związku z powyższym, palarnie po wejściu w życie w/w rozporządzenia nie będą zaliczane do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

8-08-2011

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 142 poz. 829), obowiązuje od dnia 08.08.2011r.

7-10-2011:

Od dnia 07.10.2011r. obowiązuje Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz.U.2011 nr 212 poz. 1263). 

5-01-2012
:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, obowiązuje od dnia 5.01.2012r.30.08.2011
Copyright (c)2011 BHP EXPERT