BHP EXPERT
BHP dla firm, Szkolenia BHP
 
             e-mail:

biuro@bhpexpert.com.pl

Świadczymy usługi w zakresie:

 • Stała obsługa BHP,
 • Szkolenia BHP,
 • Szkolenia Ochrony PPOŻ,
 • Opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego,
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • Kontrola stanu BHP i PPOŻ,
 • Opracowywanie instrukcji BHP,
 • Doradztwo w zakresie przepisów BHP i PPOŻ,
 • Inne zadania służby BHP.


Dzisiaj jest:
Piątek, Listopad 16, 2018 

Obsługa i Nadzór BHP

 

Świadczymy wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, poprzez sprawowanie stałego nadzoru jako zewnętrzna służba.

Działamy zgodnie z art. 23711 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy.

Przenosząc część swoich zadań na firmę zewnętrzną uzyskujecie Państwo ograniczenie kosztów i jednocześnie najwyższą jakość świadczonych usług.W ramach stałej obsługi BHP i PPOŻ zapewniamy:

1.   Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP oraz z zakresu ochrony
      przeciwpożarowej.

2.   Opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach
      pracy.

3.   Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów
      i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.   Sporządzanie i przedstawianie okresowych analiz stanu BHP wraz
      z propozycjami przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających
      na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników
      oraz poprawę warunków pracy.

5.   Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

6.   Udział w opracowaniu zakładowych układów zbiorowych pracy,
      wewnętrznych zarządzeń, regulaminów pracy m.in.:

 •   Udział w opracowaniu zasad i norm przydziału środków ochrony

            indywidualnej, odzieży i obuwia  roboczego, środków czystości i napojów.

 •   Opiniowanie lub opracowanie ogólnych i stanowiskowych instrukcji BHP.

7.    Nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia. 

8.    Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 

9.    Sporządzenie dokumentacji powypadkowej z wypadku przy pracy.

10.  Sporządzenie karty wypadku w drodze do i z pracy.

11.  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych.

12.  Prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy, stwierdzonych
       chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.

13.  Uczestniczenie w pracach komisji BHP.

 

Ważne: 

Zgodnie z art. 207 Kodeksu Pracy  pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy i  musi chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy należytym wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki (min. organizowania szkolenia BHP pracownikom).

Należy podkreślić, iż pracodawca ma obowiązek chronić życie i zdrowie pracowników niezależnie od podstawy prawnej, na jakiej zatrudnione są osoby świadczące pracę: pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, uczniów i studentów odbywających praktyki (art. 304), na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają także obowiązki pracowników w dziedzinie BHP oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom z innej firmy.

Aby zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, pracodawca powinien znać stosowne uregulowania, o których może dowiedzieć się zapisując się na szkolenia BHP organizowane przez firmy zewnętrzne. Poza znajomością przepisów BHP, pracodawca został zobowiązany także do znajomości zasad BHP, przez które to pojęcie rozumie się zasady pozaprawne, wynikające z techniki i doświadczenia życiowego i których przestrzeganie w określonych warunkach jest konieczne w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Copyright (c)2011 BHP EXPERT