Pomieszczenia pracy

Pomieszczenie pracy - pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca. Wymogi dotyczące pomieszczeń pracy reguluje dział III rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Z roku 2003, Nr 169, poz.1650 , z późn. zm.). Nie uważa się za przeznaczone na pobyt pracowników pomieszczeń, w których:

 • łączny czas przebywania tych samych pracowników w czasie zmiany roboczej jest krótszy od 2 godzin (czynności dorywcze lub krótkotrwałe przebywanie w związku z dozorem, konserwacją albo utrzymaniem czystości i porządku),
 • mają miejsce procesy technologiczne nie pozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków (bez zastosowania środków ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy),
 • jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt (czas przebywania pracowników obsługujących dowolny).

Pomieszczenia pracy dzielą się na pomieszczenia:

 • stałej pracy - gdy łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny,
 • czasowej pracy - gdy łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin.    

 

Pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku, prowadzić okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

W pomieszczeniach pracy należy zapewnić:

 • oświetlenie naturalne i sztuczne (oświetlenie naturalne przy zachowaniu stosunku powierzchni okna do powierzchni podłogi wynosi  -  1:8),
 • odpowiednią temperaturę (nie niższą niż 14°C, a w pomieszczeniach biurowych nie niższą niż 18°C),
 • odpowiednią, do rodzaju prowadzonych prac, wymianę powietrza,
 • zabezpieczenie przed wilgocią,
 • zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem,
 • zabezpieczenie przed szkodliwymi wyziewami, gazami, pyłami i promieniowaniem,
 • zabezpieczenie przed uciążliwymi dźwiękami i drganiami,
 • właściwą odpornością ogniową,
 • warunki do prawidłowej (sprawnej) ewakuacji.

 

Powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy powinna zapewnić spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych technologii oraz czasu przebywania pracowników w tym pomieszczeniu.

 

Wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być w świetle mniejsza niż:

 • 3,3 m, gdy w pomieszczeniu mogą występować czynniki szkodliwe dla zdrowia.
 • 3 m, gdy w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • 2.5m, jeżeli:
  • przebywa w nich nie więcej niż 4 pracowników i na każdego z nich przypada co najmniej 15m3 wolnej objętości powierzchni
  • w pomieszczeniach usługowych lub produkcyjnych drobnej wytwórczości mieszczącym się w budynku mieszkalnym, jeżeli przy wykonywanych pracach nie występują pyły lub substancje szkodliwe dla zdrowia, hałas nie przekracza dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku, a na każdego pracownika przypada co najmniej 15m3 wolnej objętości powierzchni.

 

Wysokość pomieszczenia czasowej pracy nie może być w świetle mniejsza niż:

 • 2,2 m, gdy w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • 2,5 m, gdy w pomieszczeniu mogą występować czynniki szkodliwe dla zdrowia.

 

Na każdego pracownika w pomieszczeniu stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.).

 2018 BHP EXPERT, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem